Đăng Bởi : Huấn Trần Lúc : 20 Tháng Một, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Bao cao Tai chinh nam 2021

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 27 Tháng Tư, 2023

NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghi quyet DHDCD 2023

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 27 Tháng Tư, 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Bien ban hop DHDCD 2023

Đăng Bởi : Huấn Trần Lúc : 24 Tháng Tư, 2023

THÔNG TIN BÁN THANH LÝ XE OTO BKS: 24N-5455

5.2.144

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 17 Tháng Tư, 2023

Báo Cáo Tài Chính Quý I năm 2023

Báo cáo tài chính quý I năm 2023

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 31 Tháng Ba, 2023

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-1

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 31 Tháng Ba, 2023

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Bao cao thuong nien BHHC 2022