Đăng Bởi : Huấn Trần Lúc : 20 Tháng Một, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Bao cao Tai chinh nam 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 13 Tháng Tám, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỲ KẾ TOÁN 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2022

mBáo cáo tài chính giữa niên độ được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 9 Tháng Tám, 2022

Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021.

Công bố thông tin – Lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021

Đăng Bởi : kimngoc Lúc : 18 Tháng Bảy, 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2022

Công bố thông tin -Báo cáo tài chính Quý_merged

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 13 Tháng Bảy, 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2022

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang dau năm 2022 – Trước ngày 31.7 hàng năm – gửi

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 29 Tháng Sáu, 2022

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc

Công bố thông tin – Đơn từ nhiệm

Đăng Bởi : Le Kien Lúc : 29 Tháng Sáu, 2022

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Thông báo Ký hợp đồng kiểm toán