CƠ CẤU TỔ CHỨC

Mô hình tổ chức:

Công ty cồ phần thuỷ điện Bắc Hà có 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 02 phân xưởng, cụ thể:

– Ban lãnh đạo Công ty

+ Giám đốc Công ty: 01 người

+ Phó giám đốc Công ty: 01 người

+ Kế toán trưởng: 01 người

– Các phòng nghiệp vụ: 03 phòng

+ Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Phòng Kỹ thuật – Vật tư

+ Phòng Tài chính – kế toán

– Các phân xưởng: 02 phân xưởng:

+ Phân xưởng Vận hành

+ Phân xưởng Sửa chữa